0

REGULAMIN SKLEPU ONLINE

www.ochmilano.pl 

wersja obowiązująca od 30 sierpnia 2023 roku 

§ 1 

Definicje regulaminowe 

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.ochmilano.pl za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Produktów i Usług, dostępnych w Sklepie. 
 1. Sprzedawca – Alberto Longoni prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OCH!MILANO di L.A. via Pier Paolo Pasolini 4, 20151 Milano/Mediolan CODICE FISCALE: LNGLRT90P21I577L, P.IVA.: 11812630967. E-mail: ochmilano@gmail.com. 
 1. Regulamin Sklepu online – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu, dostępny pod adresem: https://ochmilano.pl/regulamin-sklepu-online 
 1. Polityka Prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą. 
 1. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 1. Kupujący – osoba dokonująca zakupu w Sklepie (zarówno Konsument, jak i Klient) 
 1. Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej lub Sklepu Sprzedawcy, nieprzystępująca do umowy sprzedaży Produktu, korzystająca z darmowych usług elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę 
 1. Administrator danych osobowych – Alberto Longoni prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OCH!MILANO di L.A. via Pier Paolo Pasolini 4, 20151 Milano/Mediolan CODICE FISCALE: LNGLRT90P21I577L, P.IVA.: 11812630967. E-mail: ochmilano@gmail.com. 
 1. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu online oraz akceptacja jego treści. 
 1. Produkt – wszystkie produkty dostępne w Sklepie, jak: 

a) Plik elektroniczny, w tym e-book – plik zawierający treść przeznaczoną do odczytu, dostępny do pobrania po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę. Plikiem elektronicznym jest e-book lub inny dokument, który ma postać elektroniczną i nie jest zapisany na żadnym nośniku materialnym, w szczególności zapisany w formacie .PDF. Każdy plik elektroniczny w Sklepie zawiera opis tego w jakim formacie jest dostępny. 

b) Newsletter – jedna z usług świadczona nieodopłatnie drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą. 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

 1. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są walucie złoty polski [PLN] i są cenami brutto. 
 1. Obok ceny obowiązującej aktualnie, Sprzedawca wskazuje przy każdym Produkcie jego najniższą cenę obowiązującą w ciągu ostatnich 30 dni. 
 1. Sprzedawca jest płatnikiem VAT. 
 1. Sprzedawca wystawia faktury bez VAT i Rachunki sprzedaży. 
 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty i Usługi wolne od wad. 
 1. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z Produktów i Usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
 1. Dostarczenie Plików odbywa się poprzez Internet. 
 1. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania z Usług, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne). 
 1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Produktów i Usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zwłaszcza z poszanowaniem autorskich praw osobistych oraz majątkowych Sprzedawcy i autorów Produktów, postanowieniami Regulaminu Sklepu online a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

§ 3 

Formy płatności 

 1. Sprzedawca zapewnia Kupującemu następujące formy płatności: 

  a) płatność za pośrednictwem systemu PayPal 

  b) płatność za pośrednictwem systemu PayU. 
 1. Operatorem płatności w przypadku płatności za pośrednictwem systemu PayPal jest PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.  22-24 Boulavard Royal L-2449 Luksemburg, e-mail: zapytanie@paypal.com, www.paypal.com.
 1. Operatorem płatności w przypadku płatności za pośrednictwem systemu PayU jest PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, e-mail: pomoc@payu.pl, www.payu.pl, tel. +48 61 630 60 05. 

§ 4 

Zawarcie umowy sprzedaży 

 1. Aby zamówić Produkt za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu, tj. www.ochmilano.pl/sklep, a następnie wybrać dany Produkt lub Produkty i dodać je do wirtualnego koszyka, postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu. 
 1. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności: 

a) dodanie Produktu do koszyka, 

b) wypełnienie formularza zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko lub nazwa Kupującego, 

c) podanie adresu e-mail, do którego następuje przypisanie dostępu do Pliku, 

d) wskazanie danych wystawienia rachunku lub faktury, w tym podania innych danych do rozliczenia, jak NIP, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura lub rachunek, 

e) wybór formy płatności, 

f) zapoznaje się z regulaminem Sklepu i akceptacja jego postanowień potwierdzona zaznaczeniem stosownego check-box’u znajdującego się na końcu formularza zamówienia, 

g) wyrażenie – poprzez zaznaczenie stosownej zgody w pojawiającym się na ekranie oknie typu pop-up – wyraźnej zgody na dostarczenie przez Sprzedawcę treści cyfrowej niedostarczanej na nośniku materialnym i potwierdzenie, że Kupujący (w tym także Konsument) jest został poinformowany i przyjął do wiadomości, iż po spełnieniu świadczenia (przesłaniu Produktu w formie pliku elektronicznego), Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy zgodnie z wyjątkiem z art. 38 ust. 1 pkt 13 ustawy Prawa konsumenta, 

h) potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub o równoważnej treści. 

 1. Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia. 
 1. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu. 
 1. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży obejmującej Plik. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy. 
 1. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo lub pod pseudonimem. W Formularzu Zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje płynące z faktu podania nieprawdziwych danych osobowych.   
 1. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez: 

a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na Platformie, 

b) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. 

8. Treść Umowy Sprzedaży oraz wszelkich zgód wyrażonych przez Kupującego jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy. 

§ 5 

Obowiązki Sprzedawcy 

 1. Sprzedawca realizuje złożone Zamówienia na Pliki w automatycznie po autoryzacji płatności. 
 1. Kupiony Plik zostaje przesłany Kupującemu w wiadomości mailowej, na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia. 
 1. Sprzedawca zobowiązuję się do dążenia, aby dostęp do Sklepu był nieprzerwany oraz dba bezpieczeństwo realizowanych za pomocą Sklepu transakcji, przy czym Operatorami płatności są podmioty wskazane w § 3 Regulaminu. 
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego w wyniku wadliwego funkcjonowania urządzeń, przy użyciu których Kupujący korzysta ze Strony i Produktów. 
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów i łączy, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane. 
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą czy niedozwolonym działaniem osób trzecich. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do zaplanowanych przerw, związanych na przykład z modyfikacjami technicznymi, o których Klient będzie informowany na stronie Sklepu. 
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji Zamówień w ustalonym czasie. 

§ 6 

Reklamacja i zwroty 

 1. Produkt będący przedmiotem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym (w tym także Konsumentem) stanowi wyjątek od prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 13 ustawy Prawa konsumenta; Produkt stanowi bowiem treść cyfrową niedostarczaną na nośniku materialnym, a przedsiębiorca rozpoczyna świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (co wskazano w § 4 ust. 2 pkt g) Regulaminu). 
 1. Kupującemu przysługuje natomiast prawo do zgłoszenia reklamacji Produktu lub innej usługi elektronicznej świadczonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu oraz strony internetowej. 
 1. Zgłoszenie reklamacyjne może następować drogą elektroniczną na adres sklep@ochmilano.pl lub pocztą tradycyjną na adres via Pier Paolo Pasolini 4, 20151 Milano i powinno obejmować: 

a) numer zamówienia, 

b) dane Kupującego (imię, nazwisko, nazwę, e-mail wykorzystywany do złożenia zamówienia, opis nieprawidłowości – opcjonalnie wzbogacony o zdjęcia prezentujące nieprawidłowość – a także żądanie względem reklamacji wynikające z zaistniałych okoliczności). 

 1. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni i odpowiada na nią drogą elektroniczną na mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. 

 § 7 

Ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. 
 1. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do: 

a) ich indywidualnej kontroli 

b) ich sprostowania i uzupełnienia 

c) ich usunięcia 

d) ograniczenia ich przetwarzania 

e) ich przeniesienia 

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 1. Cele, zasady i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://ochmilano.pl/polityka-prywatnosci. 
 1. Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem formularza kontaktowego Sklepu, składaniem i realizacją Zamówień w Sklepie, zapisaniem się Kupującego do newslettera, prowadzeniem kontaktu mailowego (w tym zapytań) ze Sprzedawcą. 
 1. We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może kontaktować się:  

a) pisemnie na adres: via Pier Paolo Pasolini 4, 20151 Milano 

b) w formie elektronicznej na adres: kontakt@ochmilano.pl. 

§ 8 

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz Produktów 

 1. Do korzystania ze Sklepu oraz Produktów i Usług niezbędne jest posiadanie przez Kupującego: 

  a) urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon), 

b) odpowiednio skonfigurowanej przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej, 

c) aktywnego i odpowiednio skonfigurowanego konta poczty e-mail, umożliwiającego odbieranie wiadomości przez Kupującego. 

 1. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu i jego Produktów zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Kupujący posiadało w także w szczególności: 

a) aktualny system antywirusowy, 

b) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall), 

c) zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa, 

d) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej, 

e) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF. 

 1. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego. 

§ 9 

Newsletter 

 1. Użytkownik strony i sklepu internetowego – bez względu na to, czy przystępuje do umowy sprzedaży ze Sprzedawcą – mogą korzystać ze świadczonej przez niego bezpłatnie usługi Newslettera. 
 1. Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą. Informacje przekazywane w Newsletterach mogą dotyczyć m.in. aktualnych promocji, nowości w Sklepie Sprzedawcy, zawierać np. specjalne kody rabatowe skierowane wyłącznie do czytelników Newslettera. 
 1. Użytkownik w celu skutecznego zapisu do Newslettera jest zobowiązany do wypełnienia formularza zapisu znajdującego się w zakładce “Newsletter” na stronie Sprzedawcy – podania aktywnego adresu e-mail, na który mają być kierowane informacje, a następnie potwierdzenia subskrypcji Newslettera. 
 1. Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez Kupującego poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i kliknięciu w link aktywacyjny umieszczony w wiadomości mailowej od Sprzedawcy. 
 1. Kupujący może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji (wypisać się), która jest dostępna w stopce każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Sprzedawcę, a także kierując wiadomość mailową z takim żądaniem bezpośrednio do Sprzedawcy na adres kontakt@ochmilano.pl.  
 1. Wycofanie zgody zgodnie z ust. 5 powyżej nie wpływa na zgodność przetwarzania przed odwołaniem zgody. 

§ 10 

Autorskie prawa majątkowe  

 1. Produkty są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym. 
 1. Autorskie prawa majątkowe do utworów przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – ich autorom. 
 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu oraz jego Produktów, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.  
 1. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy. 
 1. Zakup pliku nie przenosi na Kupującego autorskich praw majątkowych ani osobistych do tych Produktów. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie na własny użytek osobisty. 
 1. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do Pliku lub Kursu online osoba, która dokonała naruszenia (w tym Kupujący), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim, przepisach z zakresu własności przemysłowej lub przepisach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji – zależnie od rodzaju i skali naruszenia. 
 1. W szczególności Kupującemu nie wolno: 

a) usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na Plik, 

b) zwielokrotniać Pliku, dokonywać jego rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, 

c) udostępniać Pliku innym osobom zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, 

d) najmować i użyczać Pliku zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, 

e) ingerować w treść i zawartość Pliku lub Kursu online. 

§ 11 

Rozwiązywanie sporów 

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi ma możliwość:  

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy, 

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą, 

c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl
 1. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 
 1. Warunki świadczenia usług przez Sprzedawcę określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące współpracy mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym. 
 1. Miejscem spełnienia świadczenia jest w szczególności oznaczone miejsce, do którego Sprzedawca jest obowiązany zgodnie z umową przesłać Produkt Kupującemu. 
 1. Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym. 
 1. Sprzedawca zapewnia bieżący dostęp do aktualnie obowiązującej treści regulaminu pod adresem: https://ochmilano.pl/regulamin-sklepu-online
 1. Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy. 
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, informując jednocześnie o tym fakcie drogą mailową. 
 1. Nowy lub zmieniony Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy.